In samenwerking met:
Voorwaarden Post Voor Sint
Inleiding
De meeste kinderen zullen door hun ouders worden geholpen om hun post voor Sint via deze site naar Sinterklaas te sturen. Maar er zijn ook kinderen die zelf al heel handig zijn met de computer.

Als je zelf jouw post aan Sint op deze website gaat zetten, moet je dat eerst wel even aan je ouders of verzorgers vertellen. En ze moeten het goed vinden dat je onder deze voorwaarden jouw post voor Sint op www.postvoorsint.nl zet. Laat je ouders dus deze voorwaarden lezen.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website en de App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App in het kader van de Actie 'Post Voor Sint', mede mogelijk gemaakt door RTL Telekids en Kruidvat.
Post voor Sint loopt van 11 november tot en met 5 december 2014 (hierna te noemen: 'Actieperiode') Kruidvat, RTL Nederland en de bij de productie van Post Voor Sint betrokken partijen behouden zich het recht voor om -om welke reden dan ook en zonder aankondiging vooraf- deze site te wijzigen, uit te stellen, de looptijd te wijzigen of te stoppen, zonder dat Kruidvat, RTL Nederland of de productiepartners daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade zijn gehouden jegens deelnemers.

Het Nederlands recht is van toepassing. Enig geschil met betrekking tot deze website kan en zal alleen voorgelegd en behandeld kunnen worden door daartoe bevoegde rechtbanken in Nederland.

Samenvatting Algemene Voorwaarden
 • 1. 'www.postvoorsint.nl' is gratis voor zowel deelnemers al bezoekers aan de website en App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App.
 • 2. Jouw privacy vinden we zeer belangrijk. Je persoonsgegevens die in het kader van 'www.postvoorsint.nl' worden geregistreerd worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • 3. Kruidvat, RTL Nederland en haar productiepartners van Post voor Sint gebruikt persoonlijke gegevens van deelnemers voor communicatie over het verloop van de Actie. Wanneer je meedoet aan de Actie ga je automatisch akkoord dat je gegevens beschikbaar worden gemaakt voor Kruidvat, RTL Nederland en de bij deze website betrokken productiepartners.
 • 4. Als je je aanmeldt voor Post Voor Sint ben je gebonden aan de specifieke voorwaarden die voor de betreffende Actie gelden.
 • 5. Als je jonger bent dan 16 jaar moet je eerst toestemming van je ouders hebben om mee te doen aan de Actie 'www.postvoorsint.nl'.
 • 6. Om aan te tonen dat je voldoet aan de toelatingscriteria van Post Voor Sint kan je worden gevraagd een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart) te overleggen. Wanneer je niet voldoet aan de toelatingscriteria of wanneer je onjuiste informatie verstrekt bij het inschrijven voor een Actie, kan dit leiden tot verwijdering van jouw inzending en profiel.
 • 7. Kruidvat, RTL Nederland en de bij deze Actie betrokken productiepartners behouden zich het recht voor om – om welke reden dan ook en zonder aankondiging vooraf – de Actie te wijzigen, de looptijd te veranderen of de Actie te stoppen.
 • 8. Je verstrekt alleen werkelijke, actuele en complete informatie en het is niet toegestaan onder een andere naam deel te nemen.
 • 9. Je mag je contactinformatie, inclusief voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer etc. alleen invoeren in velden die voor dat doel bestemd zijn.
 • 10. Alleen inzendingen van Post voor Sint, zoals een wens, boodschap, foto, afbeelding, illustraties of video van kinderen met behulp van een ouder/verzorger worden geaccepteerd. Je mag absoluut GEEN content uploaden, tonen of op welke andere manier dan ook versturen die wettelijk verboden is, ongeschikt is voor minderjarigen, bedreigend is, misbruik toont, storend is, marteling toont, lasterlijk is, vulgair of obsceen is, andermans privacy schendt, haatdragend is, racistisch is of ethisch of op welke manier dan ook verwerpelijk is en/of commercieel van aard is of betrekking heeft op lopende maatschappelijke- en/of politieke discussies; dan wel oproept tot gedrag dat leidt tot het maken van dit soort content. Bijdragen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden onmiddellijk verwijderd. Tegen inzenders die content die in strijd is met deze voorwaarden kunnen juridische stappen worden ondernomen.
 • 11. Als je jouw post voor Sint, je wens, boodschap, foto, afbeelding, illustraties of video op deze site zet, krijgen Telekids, Kruidvat en de makers van deze site en het TV-programma het recht om jouw post voor Sint op internet te zetten, op TV te vertonen en via alle andere media en informatiedragers te publiceren, te veranderen of te gebruiken.
 • 12. Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners van Post Voor Sint zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal dat getoond wordt door welk geregistreerde gebruiker dan ook.
 • 13. Mochten er claims komen vanwege de content die je plaatst, dan ga je ermee akkoord om de Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners hiervan te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen.
 • 13. Je kunt de Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners van de Post Voor Sint niet verantwoordelijk houden voor enige directe of indirecte schade.
 • 14. De garanties en waarborgen van de organisator van de Actie zijn beperkt.
 • 15. Nederlands recht is van toepassing. Enig geschil met betrekking tot de Actie Post Voor Sint kan en zal alleen voorgelegd en behandeld kunnen worden door daartoe bevoegde rechtbanken in Nederland.
 • 16. Deze samenvatting hebben we voor jouw gemak gemaakt en is als zodanig niet juridisch bindend. Alleen de volledige algemene voorwaarden en 'Privacy Policy' (privacyspelregels) zijn juridisch geldig. Door mee te doen aan de 'Post Voor Sint' accepteer en verbind je je – zonder enig voorbehoud – met deze voorwaarden en beloof je je hieraan te houden.


Algemene voorwaarden
1. Deelname
 • 1. Deelname aan 'Post Voor Sint 'bestaat eruit dat kinderen (De 'Deelnemers') in de Actieperiode hun post aan Sinterklaas sturen via de site www.postvoorsint.nl of de App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App door hun wens, boodschap, foto, afbeelding, tekening of video online te delen.
 • 2. Post voor Sint is bedoeld voor kinderen in Nederland. Alle kinderen mogen gratis meedoen. Voor de kinderen die hun bericht voor Sint op deze site willen delen is het vereist dat ouders of voogd toestemming geven voor deelname aan deze Actie.
 • 3. Deelnemen kan alleen gedurende de Actieperiode, deelnemen na de Actieperiode is niet mogelijk.
 • 4. Persoonlijke gegevens van de deelnemer (o.a.voornaam, achternaam) worden bij deelname aan de Actie overgenomen op het profiel van de deelnemer dat op de site zichtbaar zal zijn. De contactgegevens, onderdeel van de persoonlijke gegevens (, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer) worden niet gepubliceerd.
 • 5. Je zult je login details zoals combinatie van e-mail / pincode geheim houden.
 • 6. We adviseren je om Post Voor Sint toe te staan je e-mails te sturen die specifiek zijn voor jouw profiel en die nodig zijn om Post Voor Sint voor jou goed te laten functioneren. Je zult e-mails van www.postvoorsint.nl nooit als 'spam' rapporteren.
 • 7. Derden kunnen geen enkel recht ontlenen aan deelname aan deze Actie en de eventuele opname in het TV programma Post Voor Sint dat aan deze Actie is verbonden en andere vormen van publicatie of openbaarmaking in het kader van Post voor Sint.
 • 8. Kruidvat, RTL Nederland en de producenten van deze Actie zijn gerechtigd inzendingen niet te publiceren, te verwijderen of aan te passen wanneer zij van mening zijn dat deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden of in strijd met de goede zeden en fatsoensnormen handelen, dan wel indien deelnemers zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of deze trachten te manipuleren, of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeert de deelnemer dat de inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart de deelnemer de organisatie voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een inzending.
 • 9. De organisatie is gerechtigd inzendingen te verwijderen wanneer zij van mening is dat inzendingen van deelnemers ongepaste of kwetsende content bevatten. Hetzelfde geldt voor inzendingen die commercieel en/of wervend van aard zijn.
 • 10. Door het insturen, plaatsen of uploaden van de inzending, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop -voor zover deze bij de deelnemer berusten- overgedragen aan Kruidvat, RTL Nederland en de partners van deze Actie. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de inzending niet mogelijk is, verstrekt de deelnemer hierbij aan Kruidvat, RTL Nederland en de producenten van deze Actie een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de inzending. Hierbij doet de deelnemer jegens Kruidvat, RTL Nederland en de producenten van deze Actie afstand van alle eventuele aan de deelnemer toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de inzending, zijn Kruidvat, RTL Nederland en de producenten van deze Actie bevoegd (delen van) de inzending onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke (aangepaste) vorm dan ook, waaronder in het TV programma via internet, social media of nieuwe toekomstige exploitatievormen.
 • 11. Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video's, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun inzending. Kruidvat, RTL Nederland en haar productiepartners zijn voor deze Actie gevrijwaard van eventuele claims van derden.
 • 12. Deelnemer geeft door zijn/haar deelname toestemming dat ingezonden post voor sint, geheel of gedeeltelijk kan worden bewerkt, verfilmd en/of gepubliceerd via alle denkbare media en dragers en kunnen worden gebruikt voor de publiciteit rond de Actie.
 • 13. Elke deelnemer verleent tevens zijn/haar (onvoorwaardelijke) toestemming tot exploitatie van zijn/haar naam en portret in verband met de exploitatie van de content ten behoeve van de Actie Post Voor Sint.
 • 14. De deelnemer gaat akkoord met het feit dat beslissingen omtrent het gedeeltelijk of geheel (niet) openbaar maken en verspreiden van zijn/haar inzending berusten bij Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners van Post Voor Sint.
 • 15. De deelnemer ontvangt voor bovengenoemde toestemming, overdracht en exploitatie van zijn/ haar inzending geen vergoeding.
 • 16. Je staat Kruidvat als sponsor van deze Actie toe om je op de site in redelijke hoeveelheden advertenties te tonen dan wel deze via e-mail naar je te sturen.
 • 17. De garanties en waarborgen van deze website zijn beperkt.
 • 18. Deze voorwaarden voor deelname en interactie met Post Voor Sint zijn als zodanig niet juridisch bindend.

2. Verloop van de Actie
Het verloop van de Actie is als volgt:
 • 1. Kinderen sturen hun post voor Sint door middel van het plaatsen van content (tekst en/of foto's, video, illustraties) op de Actiesite www.postvoorsint.nl en door te voldoen aan de in de Actievoorwaarden gestelde eisen.
 • 2. Uit de ingezonden post voor Sint worden wordt een selectie gemaakt van inzendingen die tijdens het TV Programma Post voor Sint worden besproken en behandeld. Ook zal ingezonden post via andere media van de bij de Actie betrokken partijen worden gepubliceerd en verspreid.
 • 3. Diverse kinderen die hun verlanglijstje via Post Voor Sint hebben gedeeld worden verrast met een cadeau van hun verlanglijst.

3. Aansprakelijkheid
Kruidvat, RTL Nederland en de partners waarmee deze Post voor Sint wordt geproduceerd en vormgegeven, besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.

Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten door Kruidvat, RTL Nederland en haar productiepartners met betrekking tot het openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, anders dan deze Actievoorwaarden, kunnen niet aan Kruidvat , RTL Nederland of productiepartners van deze Actie worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor Kruidvat, RTL Nederland of haar productiepartners doen ontstaan.

Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners van deze Actie zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname of toegang tot de website (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

Kruidvat, RTL Nederland en haar productiepartners zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie Post voor Sint.

Kruidvat, RTL Nederland of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele copyright claims of andere rechten die rusten op de ingezonden content (teksten, video's, beelden en muziek). De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de ingezonden content.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kruidvat, RTL Nedeland en de productiepartners gelden eveneens voor door Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

4. Melding onrechtmatige informatie
Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van content. Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners zijn slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners behouden zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kunnen Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners zullen op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

Degene die de melding doet, vrijwaart Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners lijden, nog zal kunnen lijden of die Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners dienen te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners respecteren en beschermen de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen worden gebruikt voor het in behandeling nemen van de melding

5. Uitsluitingen
Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers en/of inzendingen uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden of de toelatingscriteria.

Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners behouden zich het recht voor – zonder opgaaf van redenen – teksten, foto's, illustraties, video's en andere files te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwden, commerciële boodschappen bevatten, niet van kinderen met behulp van ouder/verzorger afkomstig zijn of betrekking hebben op lopende maatschappelijke- en/of politieke discussies, dit ter beoordeling van Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners.

Deelnemer doet, vrijwillig en bewust, afstand van alle claims, acties en rechtszaken van enig soort tegen Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners die verband houden met, of voortvloeien uit, de deelname aan de Actie, inclusief, zonder beperking, alle claims, acties of rechtszaken wegens nalatigheid en/of andere storingen, persoonlijk letsel, laster, schending van het recht van publiciteit, schending van privacy en schending van het auteursrecht.

6. Privacy
Om deel te kunnen nemen aan de Post Voor Sint moet elke deelnemer een account aanmaken. Daartoe wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens.

De gegevens die van de deelnemer worden geregistreerd (hierna: "persoonsgegevens") worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Tijdens de Actie worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer of andere gegevens die de deelnemer prijsgeeft.

Op het persoonlijke profiel van de deelnemer, die op de website zichtbaar zal zijn, zullen vermeld worden: voornaam en achternaam.

Persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor communicatie omtrent de Actie en niet voor reclamedoeleinde worden gebruikt of worden gedeeld of doorverkocht aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiertoe geeft men akkoord via het opt-in systeem.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan gebruik worden gemaakt van dienstverleners, die als bewerker in opdracht van Kruidvat, RTL Nederland en de productiepartners zullen optreden.


Privacy Policy
1. Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle gebruikers van de website 'www.postvoorsint.nl', de App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App en de deelnemers aan de Actie.
Het is van groot belang dat je deze Privacy Policy zorgvuldig leest.
Als je meedoet aan Post voor Sint, accepteer je deze Privacy Policy en gaat je ermee akkoord dat Kruidvat en de bij de productie van deze website en Actie betrokken partners, je persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op de website www.postvoorsint.nl en de bijbehorende App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App.

2. Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens wanneer je je registreert voor de website www.postvoorsint.nl en gebruik maakt van de online omgevingen die voor Post Voor Sint zijn ontwikkeld.

3. Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je Computer, tablet of smartphone. Post voor Sint gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App. Mogelijk verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over je gebruik.
Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Het gebruik van cookies door de social media websites valt niet onder deze Privacy Policy. Kruidvat en de partners die deze website produceren hebben namelijk geen toegang of controle over de cookies van de social media-netwerken.

4. Welke informatie wordt er verzameld?
Als je via App 'Post voor Sint', onderdeel van De Club van Sinterklaas App of email-login op de website meedoet aan de Actie Post Voor Sint, geef je toestemming voor het volgende:
- Toegang tot je algemene gegevens door zowel Kruidvat als de bij de productie van deze Actie betrokken partners;
- E-mails te mogen ontvangen van zowel Kruidvat als Post voor Sint;
- Het gebruik van je gegevens voor algemene analyses door zowel Kruidvat als de bij de productie van Post voor Sint betrokken partijen en derden;

5. Waarom verzamelen we deze informatie?
Kruidvat en de Actie Post Voor Sint verzamelt je informatie zodat je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden en functionaliteit die nodig zijn voor een soepel verloop van de Actie.

6. Wat gebeurt er met je informatie?
Alle persoonlijke gegevens die vanuit 'Post Voor Sint 'worden opgeslagen worden, zullen door Kruidvat en de partners die Post Voor Sint produceren, zo goed mogelijk worden beschermd. Kruidvat en de partijen die deze Actie produceren zullen, zover redelijkerwijs van hen verwacht kan worden, (technische) maatregelen treffen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd en/of vernietigd worden.

Houd er echter rekening mee dat, ondanks alle inspanningen, geen enkele veiligheidsmaatregel ondoordringbaar is.

Kruidvat en de bij deze Actie betrokken partners zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. De werknemers van Kruidvat, RTL en de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Je persoonlijke gegevens worden enkel en alleen aan derden verstrekt indien Kruidvat of haar partners daartoe door een wettelijke bepaling verplicht zijn.

Je persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
- Het aanmaken van een account/profiel voor de Actie Post Voor Sint;
- De website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers;
- Leveranciers en andere dienstverleners die zijn ingeschakeld en toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun werk;
- In geval er sprake is van een juridische procedure;
- Openbaarmaking in een noodsituatie of ter bescherming van een (andere) persoon;

7. Overige informatie
Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van deze Privacy Policy nodig is dan kan deze te allen tijde door worden gewijzigd.